Quan hệ cổ đông

Công bố thông báo

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính

Điều lệ - Quy chế

VPS - Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 26-04-2022

VPS - Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 26-04-2022

VPS - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 26-04-2022

Dự thảo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 2021

Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 2021

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 2021 sửa đổi bổ sung

Dự thảo Điều lệ của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 2021 sửa đổi bổ sung

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 2020

Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 2020

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 2018

Nghị quyết ban hành và điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam sửa đổi năm 2018

Dự thảo Điều lệ của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 21-04-2018

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 21-04-2018

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 20-04-2018

Dự thảo Điều lệ của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 19-04-2018

Nghị quyết ban hành và Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2017

Quy chế quản trị Công ty Cổ Phần thuốc sát trùng Việt Nam 2017

Điều lệ bổ sung 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

https://www.vipesco.com.vn/
https://www.vipesco.com.vn/catalog/view/theme/